اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید آن شخص را احمق فرض نکنید. بلکه بدانید که او خیلی بیشتر از آنچه لیاقت داشته اید به شما اعتماد کرده است! #باب_مارلی
Comment
(53)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet