نحوه برداشت پول به صورت تصویری از PIVOT ریپست بشه تا همه یاد بگیرند
Comment
(97)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet