اگر میخواهی تفاوت عادت و وابستگی عاطفی را از هم تشخیص بدی برو ببین میتونی یه رابطه جدید شروع کنی یا نه آنگاه عادت برات جلوه خواهد کرد.
Comment
(59)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet