1-دوستان ایرانی قسمت ایرانی شو رای بدهند 2-دوستان غیر ایرانی هم قسمت غیر ایرانی رو رای بدهند 1- Iranian friends vote in Iran 2-Non-Iranian friends vote for non-Iranians
iranian friends
non-iranian friends
312 votes
Comment
(403)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet