آذرنگ :مراقب باش اصالت را به خاطر اسارت از دست ندهی. اسارت به دنیا و متعلقات بی روحش پوچ است از سر ناآگاهی انسان. پس آنچه را که محکم در دستانت گرفتی که مبادا از دست بدهی هوشیار باش که به تو جان دهد نه اینکه جان بگیرد.
Comment
(130)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet