مرگ آذرنگ :مانند برگ زردی که در پاییز از درخت رها میشود مثال جنینی که از رحم مادر جدا میشود. شبیه روز که از شب رهایی میابد مانند خورشید که غروب میکند عین بهار که از زمستان گریزان است زمین از آسمان جدا گشته دریا از خشکی پرنده از قفس که گویی روح از بدن آذرنگ آیا اینست لحظه دل کندن؟ ای وای از این غفلت
Comment
(152)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet