آذرنگ : آنانکه گره به گیسوی یار زدند. گوشه چشمی آمدن برای مفتون. وچون ریسمانی بر پای نهادن از واژه عشق. مدعی شدند که فسانه ایی سازن در باب جنون عشق. آذرنگ: چندی گذشت چون کام دل برآوردند. چنان ساختن داستانی از عشق. که در هرکوی و محل خانه هایی پر از عشق خواهی دید.
Comment
(187)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet