بین رُک بودن و بیشعوری یه مرز کوچیکی وجود داره ک تشخیصش سخته پس هر حرفی رو ب بهانه رک بودن نزنیم💙😊🌷🌷🌷😊💙
Comment
(315)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet