#بخندید و بخندانید دنیا دو روز است ارزش تک تک لحظه هاتون رو در کنار عزیزانتان رو بدونید ک دیگر تکرار نمیشود زندگی کوتاه تر از ان است ک بخواهیم با غم و ناراحتی بگذرانیم #غم نداریم😊😍☺🌷💙
Comment
(594)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet