آذرنگ: نه آچنان سرد باش نه آنچنان داغ . سردی باعث یخ زدن و بی حسی شود. و داغی سوزاننده . لحظه ایی اندیشه کنی خواهی فهمید. که هر چه از دست دادی از سردی و داغی بوده. آذرنگ: معتدل رفتار کن. که اعتدال تو را مطلوب میکند و محبوب.
Comment
(254)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet