توريستى به ايران آمد. ديد عده ای از مردم در مسجد غذا ميخورند، پرسيد: مگر مسجد جاى نماز نيست؟ گفتند: نماز را در دانشگاه تهران ميخوانيم! پرسيد: مگر دانشگاه محل روشنفكران نيست؟ گفتند روشنفكران در زندان هستند! پرسيد: مگر زندان جاى دزدان نيست؟ گفتند: نه دزدان به امور ملت رسیدگی ميكنند✋️ ❄️
Comment
(383)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet