جالبه! هرچی بیشتر سنگ میخوره، ابادتر و بزرگترمیشه. مردم ترجیح میدهند دروغی را بپذیرند که باورهای قبلی آنها را تایید کند؛ تا واقعیتی که امنیت ذهنی را از آنها بگیرد.. معتقد شدن راحت تر از متفکر شدن هست. به همین خاطر هست که تعداد افراد معتقد خیلی بیشتر از افراد متفکر هست!
Comment
(130)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet