اگر خود را تغییر دهی، تغییر جهان را آغاز کرده ای. با تغییر تو، بخشی از جهان تغییر کرده است" اُشو
Comment
(1)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet