SORT
NEW
علم ...
کاخ زیبای میسور در هندوستان
nice
زرتشت: جملاتي كوچك، مفاهيمي بزرگ : -آنقدر خوب باشيد که ببخشيد، امّا آنقدر ساده نباشيد که دوباره اعتماد کنید اگر احساس افسردگی دارید، درگير گذشته هستید. اگر اضطراب دارید، درگير آینده! و اگر آرامش دارید، در زمان حال به سر مي بريد. پس در لحظه زندگی کنید...! قدر لحظه ها را بدانيد! زمانی می رسد که دیگر شما نمی توانید بگویید جبران می کنم. یك نكته را هرگز فراموش نكنيد : لطف مکرّر ، حق مسلّم مي گردد! پس به اندازه لطف کنيد... از کسی که به شما دروغ گفته نپرسيد: چرا؟ چون سعي مي كند با دروغ هاي پي در پي، شما را قانع كند! غصّه هایتان را با قاف بنویسيد تا هرگز باورشان نکنيد! انگار فقط قصّه است و بس... هیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمی کند! پس مراقب گفتارتان باشيد... جاده زندگي نبايد صاف و هموار باشد وگرنه خوابمان مي برد! دست اندازها نعمت بزرگي هستند... و نكته آخر : هيچ وقت فراموش نكنيد كه : " دنيا تكرار نمي شود . . .
isi pakarmy
A great movie
South African children with Pakistan Army
قشم
IOST is currently available on all top 5 exhanges: Upbit, Binance, Bitfiniex, Huobi, and Okex. You can also trade IOST on other 20+ major exchanges !
qeshm