علائم بلوغ فکری: 1:حرفهای مفت دیگه تحریکت نمیکنه! و اثری روت نداره! 2:خواب رو به بیرون بودن در شبهای تعطیل ترجیح می‌دی و برات بهتر می‌شه! 3:بیشتر می‌بخشی! 4:فکرت بیشتر باز میشه! 5:به تفاوتها احترام می‌گذاری! 6: عشق رو تحمیل نمیکنی! 7:دل شکستگی ها رو می‌پذیری! 8:به آسانی قضاوت نمیکنی! 9:بعضی وقتها ترجیح میدی سکوت کنی تا درگیر شدن در یک بحث بی‌معنی! 10:می‌فهمی که خوشبختی ات به خودت بستگی داره نه به دیگران!
👌✔️👌🙈☘👍 من اگر امروز زنده بودم برای نسل کشی ادم ها را در کوره نمیریختم آنهارا به ایران تبعید میکردم تا با درآمد پایین و گرانی و بی آیندگی ذره ذره از درون اتش بگیرند و نابود شوند. #هیتلر
چه زیبا گفت کوروش : هیچ عشقی وجود ندارد حتی برای مرغ عشق او نیز اگر در قفس نبود به عشقش خیانت میکرد در دنیایی که روزی روح خودم مراترک میکند انتظار از دیگران نباید داشت! #کوروش_بزرگ
« موفقیت همگی آرزوی من است. » Success of all is my wish. «I like pvot»***
Have a good day my friends*
Good day my kind friends
Have a good day
nice & life