شما مسئولِ شادي خودتان هستيد. اگر از ديگران انتظار داشته باشيد که شما را شاد کنند ، همیشه نا اميد خواهيد شد.
هر شب قبل از خواب همه رو ببخش و با قلبی پاک بخواب!!
داشتن آينده عالی ، مستلزم داشتن گذشته عالی نيست.
مغرور باش، تو به کس دیگری نیاز نداری
➰کـاری رو انـجـام بـده کـه عـاشقـشی🌸🌿
اگه هنوز دنبال کسی میگردی که زندگیت رو تغییر بده یک نگاه به آینه بینداز.
باعث افتخار پدر و مادرت باش
سعی کن در آسمان ابری دیگران رنگین کمان باشی.
يا با يه هدف بيدار شو يا برگرد بخواب.