SORT
NEW
داستان آموزنده پیرزن و کوزه شکسته BTC LTC XRPیک پیرزن دوکوزۀ آب داشت که آنها را به دو سر چوبی که روی دوشش می گذاشت، آویخته بود و از این کوزه ها برای آوردن آب از جویبار استفاده می کرد.یکی از این کوزه ها ترک داشت ، در حالی که کوزه دیگر بی عیب و سالم بود و همۀ آب را در خود نگه می داشت .هر بار که زن پس از پرکردن کوزه ها ، راه دراز جویبار تا خانه ر
داستان قورباغه ناشنوا(Deaf frog story) BTC LTC XRPگروهی از قورباغه ها از بیشه ای عبور می کردند . دو قورباغه از بین آنها درون گودال عمیقی افتادند.وقتی دیگر قورباغه ها دیدند که گودال چقدر عمیق است ،به دو قورباغه گفتند آنها دیگر می میرند.دو قورباغه نصایح آنها را نادیده گرفتند و سعی کردند با تمام توانشان از گودال بیرون بپرند.سرانجام یکی از آنها به آنچه
داستان جالب (سرقت از بانک) An interesting story of bank robbery ( LTC EOS )مردي با اسلحه وارد يك بانك شد و تقاضاي پول كرد. وقتي پول ها را دريافت كرد رو به يكي از مشتريان بانك كرد وپرسيد : آيا شما ديديد كه من از اين بانك دزدي كنم؟ مرد پاسخ داد : بله قربان من ديدم. سپس دزد اسلحه را به سمت شقيقه مرد گرفت و او را در جا كشت او مجددا رو به زوجي كرد كه نزديك او ايستاده بودند و از
Funny Story of Elevator( LTC EOS ) داستان جالب از آسانسورپسر می پرسه این چیه ؟ پدر كه هرگزچنین چیزی ( آسانسور ) را ندیده بود جواب داد : پسر من هرگز چنین چیزی تو زندگی ام ندیده ام نمی دونم چیه .در حالی كه داشتند با شگفتی تماشا می كردند خانم چاق و زشتی به طرف در متحرك حركت كرد و كلیدی را زد در باز شد زن رفت بین دیوارها توی اتاق كوچیك در بسته شد .پسر وپدر دی
story: How good we are چقدر شایسته ام؟ (داستان پسرک چمن زن) ( BTC LTC EOS XRP 👍)پسر کوچکی وارد داروخانه شد، کارتن جوش شيرینی را به سمت تلفن هُل داد. بر روی کارتن رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شمارهای هفت رقمی. مسئول داروخانه متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش داد. پسرک پرسيد،” خانم، مي توانم خواهش کنم کوتاه کردنچمن ها را به من بسپاريد؟”زن پاسخ داد، کسی هست
god.. if i do bad.. the servant is very for you; but if you do not tolerate me.. Where is the other god for me?😔😔 BTC ETH XRP LTCخدایا..من اگر بد کنم..تو را بنده های خوب بسیار است;اما تو اگر مدارا نکنی..من را خدای دیگر کجاست؟😔😔
When you give to one flies wings Butterfly no,is beautiful and not it can fly. you know what I'm talking about. "originality" Wings and feather give Someone is wrong..هنگامی که شما به یک مگس بال پروانه را می دهیدنه، زیبا است و نه می تواند پرواز کند.شما می دانید که من در مورد آن صحبت می کنم."اصالت"بال و پر دادن به کسی اشتباه است..